За нас

 

История на ДГ „Теменуга”, с.Обнова

Детска градина „Теменуга„ има своето достойно място в образователната система на община Левски, Плевенска област през годините, за което свидетелстват добрите практики, открити моменти, участия в квалификационни форми и други. Детската градина печели Европейски проекти и Национални програми към МОН за работа с децата.

В Детска градина „Теменуга” се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст. През зимния период е осигурен  училищен транспорт за пътуващите деца от отдалечените краища на двете обединени села. За образованието, възпитанието и  отглеждането на  децата се грижи квалифициран персонал – болшинството от които са  местни кадри. Акценти в работата на екипа са :

– Осигуряване на равен достъп и качествено образование на всички деца;

– Интегриране на  всички деца  от уязвимите общности;

– Предучилищна подготовка и усвояване на  книжовен български език;

– Ритуализация на живота в детската градина и провеждане на тематични празници, годишни и юбилейни чествания,въведени символи и ритуали;

– Вътрешно – проектни дейности и занимания извън държавните стандарти;

– Допълнителни дейности за взаимодействие по желание  на родителите;

– Партньорство със семейството, НПО, културно – просветни институции, дейци на културата и изкуството и обществени организации;

– Делово сътрудничество с местната власт;

– Естетизация  на предметно – пространствената  и дидактическа среда;

– Квалификация на педагогическите специалисти ;

– Обучение в извънучебна среда и  образователни излети с децата;

Традиция е децата от детската градина да участват в  празници, мероприятия и дейности свързани с  културата и традициите на местната общност. Построена е по типов проект и открита през 1996 година, като има собствен облик и традиции, запазени и до днес.

През 2011 година е отремонтиран изцяло покрива на детската градина. Разполага с локално парно отопление, климатик за горещите летни дни. Има собствена кухня, перално помещение, спални и занимални, като отделни помещения, за да  отговори на съвременните изисквания и нужди за детския живот и здраве и тяхното развитие и подготовка за училище.

Изпълняват се задачите на предучилищното образование според  държавните образователни изисквания и всеки следващ випуск е все по подготвен за първи клас. В момента в детската градина вече трета година се изпълнява проект „Готови за училище”, които обхваща 40 % от децата. Той е свързан с издирване, задържане и  редовно посещаване на детската градина на деца от многодетни семейства и рискови групи, за да може всяко дете за  се социализира в група и  да покрие стандарта за  училищна готовност.

През 2017 година е спечелен проект към ПУДОС – София за нови съвременни уреди за двора. ДГ „Теменуга” участва в Европейска схема за предлагане на плодове и зеленчуци с финансовата подкрепа на Европейския съюз.